Geodetski elaborati

Parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova